Rrjeti Akademik ShqiptarIMG
PAYROLL

Platforma menaxhon pagat, burimet njerezore , listepagesat per thesar dhe veprimet kontabel.

INVENTARET

Ne platforma mund te menaxhohen si Inventaret e Aktivet Afatgjata dhe atyre qarkullues. Jane te implementuara normat e amortizimit dhe metodat: me vlere te mbetur, linear, cmim i ponderuar

TARIFAT E STUDIMIT

Platforma menaxhon te gjithe ciklin e pagesave te tarifave te studimit, lidhjen me sekretarine, mandat pagesen, lidhjen me thesarin, kontabilizimin.

PROJEKTET

Shpenzimet dhe te ardhurat nga projektet

PASQYRAT

Pasqyrat financiare vjetore per thesarin

BILANCI

Veprimet e mbylljes se vitit ushtrimor dhe bilanci